Obchodní podmínky Digitaldent

Podmínky vztahující se k našim službám a produktům, které na webu Digitaldent nabízíme. Pokud vám není něco jasné, neváhejte nás prosím kontaktovat!

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají vám i nám při objednání služeb a produktů Digitaldent. Námi se rozumí společnost Globalduck s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, IČ: 09567364 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 338261.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli webových stránek a aplikací Digitaldent ze smluv o poskytování služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

2. Definice

Prosím seznamte se s obsahem pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách:

2.1 Bezplatná služba je Služba poskytovaná bezplatně za podmínek, které jsou uvedeny na Webovém rozhraní www.digitaldent.cz. Limity Bezplatné Služby mohou být stanoveny časově, počtem objednávek, obratem, objemem dat, množstvím kontaktů, funkcemi apod.

2.2 Službou se rozumí plnění Poskytovatele spočívající v poskytnutí jednotlivých služeb Digitaldentu.

2.3 Ceník je informace o výši úhrady za užívání Služeb. Cena Služby je stanovena včetně informace o tom, zda je cena s či bez DPH. Aktuální Ceník je k dispozici na Webovém rozhraní.

2.4 Smlouvou o poskytování Služby (nebo jenom „Smlouvou“) se rozumí smlouva, jejímž předmětem je poskytování Služby Uživateli. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto Podmínky.

2.5 Uživatelem se rozumí každý, kdo užívá Služby nebo jinak prostřednictvím Webového rozhraní vstupuje do právních vztahů s Poskytovatelem.

2.6 Webové rozhraní je rozhraní umístěné na stránce www.digitaldent.cz provozované Poskytovatelem.

2.7 GDPR se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

2.8 Obsahem Poskytovatele se rozumí zejména souhrn nástrojů a prostředků, tj. veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Poskytovatelem jako součást Služby, která vytvářejí funkční rámec Služby (formu) a její náplň (obsah).

2.9 Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškeré materiály, informace a díla (vč. děl autorských) dodané Uživatelem v souvislosti s užíváním Služby jako texty, obrázky, videa apod., přičemž se může jednat i o díla třetích osob. Uživatel vždy odpovídá za to, že Obsah Uživatele neporušuje práva třetích osob (zejména autorská).

2.10 Obsah Služby představuje Obsah Poskytovatele a Obsah Uživatele.

2.11 Podmínkami se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky společnosti Globalduck s.r.o. pro poskytování služeb Digitaldent.

2.12 Poskytovatelem nebo námi se rozumí společnost Globalduck s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1, IČ: 09567364, DIČ: CZ09567364, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Spisová značka: C 338261. 

Kontaktovat nás můžete na emailovou adresu info@digitaldent.cz.

3. Chování návštěvníka

3.1 Pro zvýšení funkčnosti a relevance webových stránek si vyhrazujeme právo zablokovat někomu přístup na tento web, nebo odstranit jakékoliv komentáře, a to bez udání důvodu.

3.2 Zákazníci jsou rovněž povinni dodržovat následující pravidla:

 • Návštěvníci webových stránek www.digitaldent.cz nesmí používat žádnou část webových stránek www.digitaldent.cz k publikování, sdílení, propagaci, zobrazování, povzbuzování, nabádání, žádání nebo výměně obsahu škodlivého pro nezletilé.
 • Návštěvníci webových stránek www.digitaldent.cz se nesmí snažit získat neoprávněný přístup k naší databázi nebo jiným počítačovým systémům.
 • Návštěvníci webových stránek www.digitaldent.cz nesmí zneužívat sekce komentářů a zveřejňovat jakýkoli druh reklamních produktů bez souhlasu vlastníka webu.
 • Návštěvníci webových stránek www.digitaldent.cz nesmí používat žádnou část webových stránek www.digitaldent.cz k nezákonným účelům.

3.3 Upozorňujeme, že rozhodnutí o použitelnosti jsou výhradně na našem uvážení. V případě nedodržení pravidel si vyhrazujeme právo zablokovat přístup na webové stránky www.digitaldent.cz nebo smazat vaše komentáře kdykoli bez uvedení důvodu a bez předchozího upozornění.

4. Poskytování služeb

4.1 Služba je Poskytovatelem poskytována Uživateli ve zvoleném tarifu a režimu ode dne řádného uhrazení ceny za Službu, v případě Bezplatné Služby ode dne objednání Bezplatné Služby.

4.2 Předplacené období pro jednotlivé tarify je roční nebo půlroční, podle zvoleného předplaceného období Uživatelem.

4.3 Uživatel si může v průběhu využívání Služby kdykoliv měnit tarif pro příští předplacené období, a to kontaktováním zákaznické podpory. Uživatel bere na vědomí, že změna tarifu je účinná nejdříve v příštím předplaceném období. Uživatel zároveň bere na vědomí, že Poskytovatel není povinen provést změnu tarifu dříve, než pro příští předplacené období, přičemž není vyloučeno, že Poskytovatel vyhoví Uživateli a provede změnu již v probíhajícím období.

4.4 Poskytovatel je oprávněn měnit veškeré parametry tarifů, a to s účinnosti nejdříve pro příští předplacené období. O takové změně bude Uživatel vždy telefonicky či e-mailem kontaktován.

4.5 Na skončení bezplatného poskytování Služby je Uživatel e-mailem upozorněn a zároveň je upozorněn na možnost objednání placené Služby. V případě, že si Uživatel placenou Službu neobjedná ve stanovené lhůtě, je mu přístup ke Službě omezen.

4.6 Uživatel bere na vědomí, že je Poskytovatel oprávněn omezit nebo zcela přerušit Službu z důvodu plánovaných odstávek serveru z důvodu údržby tohoto serveru.

4.7 Poskytovatel nenese odpovědnost za výpadky provozu serveru technického charakteru způsobené bez zavinění Poskytovatele. Poskytovatel je však povinen vyvinout maximální úsilí, aby v co nejkratším možném termínu zajistil znovu zprovoznění Služby.

4.8 Vyplněním formuláře pro aktivaci a žádost o službu Uživatel prohlašuje a zavazuje se, že:

 • je svéprávný a plně způsobilý k právnímu jednání,
 • veškeré údaje, které o sobě při vyplnění poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,
 • nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy,
 • se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s Podmínkami, že těmto Podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,
 • nevyplní formulář, pokud by jejím provedením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů, bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena. Nebude ji využívat pro jakékoliv neetické jednání, jednání v rozporu s právními předpisy nebo se Smlouvou a těmito Podmínkami, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými obchodními zvyklostmi používání Služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,
 • zajistí důvěrnost a nezneužije identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě,
 • nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby,
 • bude při užívání Služby respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s předměty práv duševního vlastnictví,
 • nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě).

4.9 Uživateli se výslovně zakazuje předávat Poskytovateli (tj. umisťovat, nahrávat, odkazovat či jinak šířit) Obsah uživatele, který:

 • porušuje práva duševního vlastnictví třetích osob,
 • naplňuje nekalosoutěžní jednání,
 • podněcuje nebo směřuje k neplnění povinnosti uložené zákonem nebo na základě zákona nebo trestnému činu nebo schvaluje trestný čin nebo veřejně vychvaluje pro trestný čin jeho pachatele,
 • svádí ke zneužívání návykových nebo životu nebezpečných látek nebo podporuje nebo podněcuje ke zneužívání takových látek,
 • vyhrožuje jiným osobám nebo skupině obyvatel usmrcením, ublížením na zdraví nebo způsobením škody, hanobí některý národ, jeho jazyk, etnickou skupinu nebo rasu, nebo skupinu obyvatel pro jejich politické přesvědčení, vyznání nebo proto, že jsou bez vyznání,
 • podněcuje k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,
 • obsahuje pornografická díla, zvláště pak taková, jež zobrazují dítě, nebo v nichž se projevuje násilí nebo neúcta k člověku,
 • umožňuje osobám mladším osmnácti let přístup k jakýmkoliv pornografickým dílům,
 • obsahuje nepravdivý nebo klamavý údaj o jiném, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť či zášť vůči jiné skupině osob, nebo veřejně projevují sympatie k těmto hnutím,
 • popírá, zpochybňuje, schvaluje nebo se snaží ospravedlnit nacistické nebo komunistické genocidium nebo jiné zločiny proti lidskosti,
 • je v jakémkoli jiném ohledu v rozporu s dobrými mravy.

4.10 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel neodpovídá za obsah Obsahu uživatele (v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti).

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti, která vznikají vám i nám při objednání služeb a produktů Digitaldent. Námi se rozumí společnost Globalduck s.r.o., se sídlem Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, IČ: 09567364 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 338261.

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi Poskytovatelem a Uživateli webových stránek a aplikací Digitaldent ze smluv o poskytování služeb uzavřených prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek Poskytovatele.

1.2 Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy uzavřené mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

5. Ceník služeb a způsob úhrady

5.1 Výše ceny za Službu je stanovena v Ceníku, který je uveřejněn na Webovém rozhraní. Poskytovatel si vyhrazuje právo jednostranně upravit výši ceny v Ceníku.

5.2 Úhrada za Službu se provádí předem a je nevratná. Uživatel hradí Službu předem na základě faktury vystavené Poskytovatelem dle zvoleného tarifu a frekvence platby se splatností čtrnáct (14) dní (není-li dohodnuto jinak).

5.3 Faktura je v den vystavení zaslána v PDF formátu e-mailem Uživateli a považuje se za doručenou odesláním na e-mail Uživatele. V případě prokazatelného pozdějšího doručení se splatnost počítá ode dne, kdy byla Uživateli faktura prokazatelně doručena. Daňový doklad vystaví Poskytovatel Uživateli po uhrazení zálohové faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy je příslušná částka připsána na účet Poskytovatele.

5.4 Pokud Uživatel v rámci předplaceného období překročí limit zakoupené Služby, je mu Poskytovatelem na konci předplaceného období zaslána faktura, ve které Poskytovatel zúčtuje rozdíl mezi částkami za zakoupený tarif a tarif skutečně využitý v uplynulém měsíci. O překročení je Uživatel informován e-mailem.

5.5 Poskytovatel je oprávněn pozastavit poskytování Služby v rozsahu, ve kterém je Uživatel v prodlení s úhradou jakékoliv částky, kterou je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli v souvislosti s užíváním dané Služby, ačkoliv byl k úhradě vyzván a byla mu poskytnuta dodatečná lhůta k úhradě v délce minimálně sedm (7) dní.

5.6 Cenu Služby hradí Uživatel bezhotovostně, a to převodem z účtu.

5.7 Uživatel je povinen uhradit cenu společně s uvedením správného variabilního symbolu platby, jinak Poskytovatel nebude schopen platbu identifikovat a zahájit poskytování Služby.

5.8 Poskytovatel může poskytnout Uživateli slevy a bonusy z ceny. Pravidla pro poskytnutí jsou uvedena na Webovém rozhraní.

6. Podmínky poskytování služeb

Správa webu a online nástrojů - Základní tarif

Poskytovatel a Uživatel sjednávají následující rozsah poskytovaných služeb: 

 • nevýhradní licence k užívání redakčního systému zhotovitele v rozsahu nezbytném pro řádný provoz stránek, vč. veškerých budoucích změn, 
 • pravidelný upgrade redakčního systému a jednotlivých modulů, vždy jednou měsíčně,
 • datový prostor pro objednatele na určených serverech zhotovitele v rozsahu 8 GB (datová kvóta), 
 • neomezený přenos dat (traffic), 
 • pravidelná kontrola zabezpečení a související úpravy pro zajištění maximální bezpečnosti,
 • denní zálohování dat, jednotlivé zálohy jsou k dispozici po dobu 30 dnů, 
 • zaslání měsíčního reportu na email Uživatele, vždy v prvním týdnu měsíce,
 • aktualizace informací Poskytovatelem (tím se rozumí všechny údaje Uživatele zobrazené na webových stránkách, které je potřeba změnit či upravit pro jejich aktuálnost a relevanci) se provede maximálně do 48 hodin od obdržení informace od Uživatele na emailovou adresu Poskytovatele: info@digitaldent.cz,
 • doplnění informací Poskytovatelem, tím se rozumí obsah, který chce Uživatel zobrazit na webových stránkách, který Poskytovatel na web nahraje a upraví do efektivní podoby, maximálně do 96 hodin od obdržení informace od Uživatele na emailovou adresu Poskytovatele: info@digitaldent.cz,  

Správa webu a online nástrojů - Profi tarif

Poskytovatel a Uživatel sjednávají následující rozsah poskytovaných služeb: 

 • nevýhradní licence k užívání redakčního systému zhotovitele v rozsahu nezbytném pro řádný provoz stránek, vč. veškerých budoucích změn, 
 • pravidelný upgrade redakčního systému a jednotlivých modulů, vždy jednou měsíčně,
 • datový prostor pro objednatele na určených serverech zhotovitele v rozsahu 8 GB (datová kvóta), 
 • neomezený přenos dat (traffic), 
 • pravidelná kontrola zabezpečení a související úpravy pro zajištění maximální bezpečnosti,
 • denní zálohování dat, jednotlivé zálohy jsou k dispozici po dobu 30 dnů, 
 • zaslání měsíčního reportu s přehledem základních hodnot o webu a souvisejících informací, včetně potřebných otázek Poskytovatele, na email Uživatele, vždy v prvním týdnu měsíce,
 • aktualizace informací Poskytovatelem, tím se rozumí všechny údaje Uživatele zobrazené na webových stránkách, které je potřeba změnit či upravit, pro jejich aktuálnost a relevanci, maximálně do 48 hodin od obdržení informace od Uživatele na emailovou adresu Poskytovatele: info@digitaldent.cz,
 • doplnění informací Poskytovatelem, tím se rozumí obsah, který chce Uživatel zobrazit na webových stránkách, který Poskytovatel na web nahraje a upraví do efektivní podoby, maximálně do 96 hodin od obdržení informace od Uživatele na emailovou adresu Poskytovatele: info@digitaldent.cz,  
 • kontrola odkazů na webu a jejich případná náprava, či informování Uživatele o chybách pro zjištění dalšího postupu, vždy v prvním týdnu měsíce,
 • zaslání tříměsíčního reportu s přehledem SEO hodnot v souvislosti s webem a vyhledáváním a souvisejících informací, stejně tak jako informace a data související s analytickými nástroji, včetně potřebných otázek Poskytovatele, na email Uživatele, vždy v prvním týdnu tří (3) měsíců,
 • pravidelná optimalizace hodnot v rámci optimalizace pro vyhledávače (SEO), které získá Poskytovatel na základě práce se specializovanými nástroji,
 • pravidelná aktualizace a optimalizace profilu na Google MyBusiness (odkaz na poskytovatele), včetně případných dotazů na Uživatele formou emailové komunikace, pro maximalizaci výsledků optimalizace,
 • pravidelná aktualizace a optimalizace profilu na Firmy.cz (odkaz na poskytovatele), včetně případných dotazů na Uživatele formou emailové komunikace, pro maximalizaci výsledků optimalizace,

Zviditelnění ordinace a celková optimalizace

Poskytovatel a Uživatel sjednávají následující rozsah poskytovaných služeb:

 • tvorba SEO analýz v předem stanoveném rozsahu a po souhlasu návrhu Poskytovatele Uživatelem, 
 • optimalizace meta titulku, meta popisku, alt textu, site scheme a dalších potřebných ukazatelů Poskytovatelem na základě předchozí SEO analýzy, či na základě již existujících dat,
 • registrace Uživatele Poskytovatelem na specifických portálech k zviditelnění ordinace/kliniky Uživatele, typicky se jedná o stránky – Google MyBusiness, Firmy.cz, ZnamyLekar, WhatClinic, idatabaze.cz
 • Správa blogu a propagace článků Uživatele,

Zviditelnění ordinace a celková optimalizace - Boost tarif

Poskytovatel a Uživatel sjednávají následující rozsah poskytovaných služeb:

 • optimalizace meta titulku, meta popisku, alt textu, site scheme a dalších potřebných ukazatelů Poskytovatelem na základě předchozí SEO analýzy, či na základě již existujících dat,
 • optimalizace hodnot a údajů, která Poskytovatel uzná za vhodné na základě zkušeností pro potřeby Uživatele,
 • registrace Uživatele Poskytovatelem na specifických portálech k zviditelnění ordinace/kliniky Uživatele, jedná o stránky – ZnamyLekar, WhatClinic, idatabaze.cz a následný management a optimalizace těchto služeb,
 • management profilu Google MyBusiness a jeho průběžná optimalizace,
 • management profilu Firmy.cz a jeho průběžná optimalizace,
 • zaslání měsíčního reportu na email Uživatele, vždy v prvním týdnu měsíce,

Tvorba obsahu + Grafika

Poskytovatel a Uživatel sjednávají následující rozsah poskytovaných služeb:

 • tvorba grafických materiálů podle potřeb Uživatele, jejíž datum vyhotovení Poskytovatelem počíná dnem podpisu smlouvy a/nebo v den odeslání schválení požadavků odeslaných objednacím formulářem skrze webové rozhraní www.digitaldent.cz, a je stanoveno datem dokončení ze strany Poskytovatele podle předem stanoveného a schváleného termínu Uživatelem,
 • revize zaslaných grafických podkladů Poskytovatelem v případě, kdy Uživatel potřebuje grafický návrhy předělat či upravit. Počet těchto revizí však nesmí být žádán více než dvanáctkrát (12x) Uživatelem. V takovém případě může Poskytovatel tuto revizi odmítnout, avšak nemusí a je to plně na jeho uvážení, toto rozhodnutí Poskytovatele nemá vliv na domluvenou cenu a odměnu Poskytovateli,
 • vytvoření potřebného obsahu Poskytovatelem a jeho následné vložení na web, či další online nástroje, po předchozím schválení Uživatelem, které však nesmí překročit stanovený rozsah textu a obsahu, v opačném případě se může Poskytovatel rozhodnout, zda akceptovat za předem domluvený ceník požadovaný obsah nad rámec původně stanoveného zadání Uživatelem, toto rozhodnutí nemá vliv na předem domluvenou cenu a odměnu Poskytovateli,
 • tvorba vizitek, letáků, reklamních bannerů, hlaviček a patiček smluv, loga, favicon…. , případně dalších grafických materiálů na požadavek Uživatele, vždy však až po schválení požadavku Uživatele Poskytovatelem,

Tvorba webových stránek

Zde jsou základní body podmínek mezi Uživatelem a Poskytovatelem ohledně tvorby webových stránek na míru Uživatele. Tyto základní body mohou být dodatečně doplněny a pozměněny individuálně v dodatečně smlouvě mezi Uživatelem a Poskytovatelem.

 • Stránky fungují na základě redakčního systému Poskytovatele. Redakční systém je software, který je určen ke správě stránek Uživatelem, a to bez nároku na specifické softwarové vybavení. 
 • Zdrojový kód redakčního systému Poskytovatele podléhá ochraně dle příslušných ustanovení autorského zákona a představuje obchodní tajemství Poskytovatele. Poskytovatel neposkytuje zdrojový kód ani jinou součinnost Uživateli, za účelem zprovoznění stránek na jiném serveru než serveru zhotovitele, nicméně na žádost Uživatele je možné tuto možnost zvážit.
 • Stránky obsahují veškeré funkcionality požadované legislativou ČR. 
 • Návrh grafického zpracování stránek (grafické prvky a struktura) připraví Poskytovatel na základě pokynů Uživatele. V ceně sjednané touto smlouvou je zahrnut jeden grafický návrh stránek pro Uživatele a jeho běžné úpravy. Pokud požadavky Uživatele přesáhnou běžný rámec úprav, je Poskytovatel povinen na toto Uživatele upozornit a předložit mu ke schválení cenovou kalkulaci.
 • Webové stránky budou obsahovat všechny funkcionality tak, aby splňovaly požadavky Uživatele na vzhled i na vlastnosti.
 • Uživatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli nutnou součinnost potřebnou pro zhotovení stránek dle této smlouvy, zejména je Uživatel povinen poskytnout Poskytovateli bezodkladně veškeré podklady, jež mají být použity při zhotovení grafického návrhu stránek (např. grafický materiál, fotografie, loga). 
 • Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody ze zhotovitele na objednatele nastává okamžikem předání a převzetí díla (podepsáním předávacího protokolu).
 • Uživatel získává po zaplacení ceny plnění stanovené individuálně, v závislosti na požadavky a rozsah díla této smlouvy, licenci užít webové stránky v neomezeném rozsahu na síti Internet, na časově neomezenou dobu, na neomezeném území prostřednictvím sítě Internet.

7. Doba trvání poskytování služeb

7.1 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, není-li v těchto Podmínkách nebo Smlouvě stanoveno jinak, a může skončit některým z následujících způsobů: a) dohodou stran ke dni uvedenému v takové dohodě; b) výpovědí kterékoliv ze stran bez udání důvodů s jednoměsíční výpovědní dobou, která počíná běžet prvním dnem následujícího kalendářního měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

7.2 V případě ukončení smluvního vztahu nemá Uživatel nárok na vrácení poměrné části zaplacené a nevyužité ceny za využívání Služby.

8. Odstoupení od smlouvy

8.1 V případě, že Uživatel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou zákonem nebo Smlouvou nebo je v prodlení déle než 30 dnů s jakoukoliv platbou za Službu, má Poskytovatel právo omezit Uživateli užívání Služby a/nebo od Smlouvy odstoupit.

8.2 Poskytovatel má také právo po předchozím upozornění a stanovení lhůty k nápravě, pokud je to možné, odstoupit v případě, kdy se Uživatel dopustí při používání služeb Digitaldent hrubého porušení dobrých mravů a etických a morálních zásad.

8.3 Uživateli v případě odstoupení od Smlouvy nevzniká nárok na vrácení alikvótní části zaplacené ceny za využívání Služby.

8.4 Uživatel-spotřebitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě do 14 dnů od jejího uzavření bez jakékoliv sankce.

8.5 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy je spotřebitel povinen informovat Poskytovatele o odstoupení od Smlouvy elektronicky na emailovou adresu Poskytovatele info@digitaldent.cz.

8.6 Cena za Službu bude Uživateli vrácena stejným způsobem, jako byla obdržena, a to do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy.

8.7 Uživatel je oprávněn reklamovat Služby, doplňkové služby a další plnění, pokud neodpovídají popisu na Webovém rozhraní, nejsou poskytovány po objednanou dobu nebo jsou z jiného důvodu v rozporu se Smlouvou a těmito Podmínkami.

8.8 Reklamaci je Uživatel povinen oznámit Poskytovateli co nejdříve po zjištění závady (nejpozději však do 3 měsíců od zjištění), a to na kontaktní e-mail Poskytovatele. Reklamace by měla obsahovat popis závady a všechny k tomu relevantní skutečnosti. Zároveň s oznámením závady oznámí Uživatel způsob, kterým by chtěl reklamaci řešit. Můžete si vybrat poskytnutí náhradní Služby nebo bezplatné prodloužení předplaceného období, případně můžete od Smlouvy odstoupit. Pokud využijete reklamaci formou emailové korespondence, kontaktujte Poskytovatele na adrese info@digitaldent.cz.

8.9 Právo z vadného plnění Služeb Digitaldent musí Uživatel uplatnit nejpozději do dvou dnů po opětovném zprovoznění Služeb Digitaldent. Později podaná reklamace bude odmítnuta a Uživatel ztrácí nároky z odpovědnosti za vady.

8.10 Poskytovatel rozhodne o reklamaci do sedmi (7) dnů. O tomto bude Uživatele informovat emailem. Je-li reklamace shledána oprávněnou, Poskytovatel reklamaci vyřídí do třiceti (30) dnů.

8.11 Podání reklamace nemá odkladný účinek na úhradu ceny za poskytnutou Službu.

9. Vyloučení odpovědnosti

9.1 Použití Služby je na vlastní riziko Uživatele. Poskytovatel neodpovídá za žádnou přímou ani nepřímou škodu nebo újmu, včetně ztráty uložených dat, která je důsledkem užití nebo nemožnosti užití Služby či Webového rozhraní. Pokud by navzdory výše uvedenému byla shledána povinnost Poskytovatele k náhradě škody nebo újmy, je tato povinnost omezena pouze do výše úhrady za Službu za posledních 30 dnů předplatného.

9.2 Poskytovatel neodpovídá za znemožnění či omezení Služby užívané Uživatelem způsobené poruchami provozu sítě Internet, jakož i jinými okolnostmi technické povahy, které Poskytovatel není schopen ovlivnit nebo jejichž řešení vyžaduje součinnost třetích stran. (např. nedostupnost serveru využívaného Poskytovatelem pro chod Služby).

9.3 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Webového rozhraní či Služby nebo v důsledku jejich užití v rozporu s jejich určením. Při využívání Webového rozhraní a Služeb nesmí Uživatel používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém, a dále nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla Uživateli nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní a Službu a užívat Webové rozhraní či Službu nebo jejich části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

10. Zpracování osobních údajů

10.1 Při využívání Služby na základě Smlouvy nás v postavení správce osobních údajů pověřujete jako zpracovatele k provádění vymezených operací s osobními údaji, které jste uložili v rámci naší spolupráce, a my vaše pověření přijímáme a zavazujeme se tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy.

10.2 Všechny potřebné informace v souvislosti se zpracováním osobních údajů v rámci Služeb Digitaldent si můžete přečíst zde.

11. Autorská práva

11.1 Web a jeho původní obsah, prvky a funkce jsou vlastnictvím tvůrců webových stránek www.digitaldent.cz. Obsah je chráněn mezinárodními autorskými právy a dalšími zákony na ochranu duševního vlastnictví nebo vlastnických práv.

11.2 Návštěvníci webových stránek www.digitaldent.cz mohou používat obsah pouze na základě výslovného svolení tvůrců webových stránek www.digitaldent.cz. Uživatelé webových stránek mají výslovné zakázáno Poskytovatelem kopírovat, reprodukovat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla z webového obsahu a kódu, aniž by k tomu byli výslovně oprávněni tvůrci webových stránek www.digitaldent.cz.

12. Závěrečná ustanovení

12.1 Pokud vztah související s užitím Webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

12.2 Tam, kde zákon, Smlouva nebo tyto Podmínky vyžadují komunikaci v písemné formě, postačí, je-li zpráva odeslána prostřednictvím e-mailu nebo jinými prostředky elektronické komunikace, které nevyvolávají pochybnosti o obsahu zprávy a jejich odesílateli.

12.3 Pokud Uživatel svým zaviněním znemožní, aby mu Poskytovatel mohl účinně doručovat písemnosti (zejména tím, že nesdělí Poskytovateli aktuální emailovou adresu), jedná se o zmaření doručování (ve smyslu § 570 odst. 1 občanského zákoníku) a má se za to, že písemnost zaslaná na poslední známou emailovou adresu Uživatele Uživateli řádně došla třetí den po jejím odeslání.

12.4 Toto aktuální znění Podmínek je platné a účinné od 24.3.2022.

Mám zájem o spolupráci
Nezávazně se poptat

Napište nám s jakýmikoliv dotazy, rádi pro vás vytvoříme unikátní web podle vašich požadavků a pomůžeme vám s digitalizací vaší zubní ordinace či kliniky. Povíme vám co vše je možné a další detaily naší případné spolupráce.